چشم‌‌به‌راه تو، مدام خانه را «ریفرش» می‌کنم

مامانمون رفته اند مسافرت .ده دوازده روز دیگه بر میگردن. وقتی نیست انگار هیچکی خونه نیست.ناراحت

چقدر دلگیر تر میشه این غروبهای جمعه بی تو.