آدمها در ارتباطاتشان

یک آستانه ی “تحمل” دارند

یک آستانه ی “تنفر”
... ...
و یک آستانه ی ” بی تفاوتی

و در آخر یک آستانه تــــــهــــوع