دل خوش نباش
از این که هر روز
با یکی هستی !

این که هر کسی می تواند
... با تو بودن را تجربه کند
نشان از بی لیاقت بودن
توست ، نه چیز دیگر .