یک دزد وقتی در حال دزدی از خونه ات باشه چراغ رو روشن میذاره؟

نه

چون ترجیح میده تو فکر کنی اون اونجا نیست

درست مثل شیطان... ترجیح میده فکر کنی اونجا وجود نداره