الهی

خود کردم و خود خریدم, آتش بر خود , خود افروزانیدم

اکنون که در غرقابم دستم گیر که گرم افتادم