الهی

ما از غافلانیم نه از کافران

نگاهمان دار تا پریشان نشویم. در راه آر که سرگردان نشویم.