هر روز ما هدیه زندگی رو دریافت میکنیم.

اون میتونه دردناک باشه

میتونه وحشتناک باشه

اما در آخر میبینید که ارزشش رو داشته

شاید نگهداری یه راز واسه یه دوست باشه

شاید هدایا مهیج نباشن

اما یه هدیه ممکنه حتی یه عذر خواهی ساده باشه