بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر ...

ابر ، ابر گریه دارم ... !!