واست زوده بفهمی من چرا اواره ی دردم؟
واسم دیره از این خلوت به شهرعشق برگردم
واسم دیره پشیمون شم چه خوبه با تو شب گردی
واست زوده بفهمی که چه کاری با خودت کردی؟