وقت خود را آنقدر برای تحلیل و تفکر برای کار دیگران صرف نکنیم که از کار و هدف خود باز مانیم ؛ ای بسا کسانی به عمد در حضور ما اشتباه میکنند که ما را از ادامه راه درست و پرسودمان باز دارند !!!!!!