گاهی بهترین وسیله برای فراموشی، دیدار دوباره است


رومن گاری