بیا جایمان را با هم عوض کنیم ...
دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد ...!