بهای هر لحظه وجد را باید با رنج درون پرداخت به نسبتی سخت و لرز آور

بهای هر ساعت دلپذیر را با سختی دل گزای سالها...

پشیزهای تلخ و پر رشک

و خزانه های سر شار اشک