درست متر کن ! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو !