بعضی از آدمها هر چه بیشتر بهشون محبت کنی، بیشتر ازت دور می شَن.