صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است


گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست

...

حالش کاملاً اخباری ست


...آینده اش هم شرطی