وقــتی همه چیز خوب است میترسم !
مـا به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم.!!