شاپری، شهریور است
گفتم شاید دوباره هوس رفتن کرده باشی‌
آخر اینطور که میگویند
در این حوالی ساده تر از من برای گم کردن پیدا نمی‌شود...!