تویی که آهسته مـی خـوانـی قــــــــــــنوت گـریـه هـایـت را
مـیان ربـنــــــــــای سـبــــــــــز دسـتانت دعـایـــــــــــم کـن !