عادت ما آدم هاست ... سیگار هم کامش را که داد ، زیـر پا ، لِه اش می کنیم ..