میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد و اسم آن قول است


                                                                                          توماس براس