خدایا هر دری را خواستی ز حکمت ببندی قبلش یه آلارمی، نو تیفیکیشنی، چیزی بده ..
له شدیم لای در!!