دلم یه نفر  میخواد....

 که ازم  بپرسه چطوری؟

 بگم...خوبم

 بغلم کنه و بگه دروغ بسه...

 چی شده؟؟