خیلی روی ادمها حساب نکنید

خدایتان هم همه ی انتظارات شما را براورده نمی کند

اینها که فقط آدمند ...