207

من که فراموشش نمیکنم. لحظه های نابی بود شاید تکرار نشه. فکر کنم حداکثر لذت رو بردم.