همیشه با کسی دردُ دل کنید که دو چیز داشته باشد
یکی "درد" دیگری "دل