خدا جون حالا دیگه وقتشه سیخ رو برگردونی ... این طرفمون سوخت