تو را چه به فرهاد بودن ؟
همین یک وجب دیوار فاصله را بردار ،
من باورت می کنم