این بار تو بگو دوستت دارم . نترس ... من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید .