فلسفه الاکلنگ، اثبات بزرگی کسی است که فرو می نشیند
تا دیگری پرواز را تجربه کند