گاهی آنقدر مهربان می شوی
که نمی دانم باید کجا
به دنبال دسته گلی که به آب دادی بگردم .... !!!