در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک، بزرگ شد

در آن سرزمین خورشید در حال غروب است