عادت این قبیله است؛ دور آتشی که تو میسوزی، می رقصند !!