بعضی ها به پای هم پیر می شوند ....و بعضی ها به دست هم