مثل حشره ای که افتاده باشد توی ظرف عسل ...

نه به عمق می رود نه نجات پیدا می کند ...

چسبیده ، میفهمی؟!