دل کندن اگر کار آسانی بود ، فرهاد به جای بیستون دل میکند