باران باشد .. تو باشی .. یک خیابان بی انتها باشد .. به دنیا می گویم خداحافظ !!