بعد ٣ هفته بخور بخواب و خوش گذروندن مطلق فردا باید برم دانشگاه و سر کار

نه ه ه ه ه ه ه ه نمیخواااامگریه

(صدای گریه حضار)