به شدت کار دارم
اما به اتمام دوران بطالت اصلن علاقه‌ ندارم
چه کنم؟