وقتی یکی زیادی خوبه،
حتما کاسه ای زیر نیم کاسه ست.

the Real Hustle (tv series)
این روزها نگرانتم دختر با چشم باز انتخاب کن