شب به‌راستی بهترین وقت برای کار کردن است. آن‌جا همه ایده‌ها حضور دارند تا از آن شما شوند؛ زیرا همه آدم‌های دیگر خوابند. / کاترین اُهارا