برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال
**بنگر که تو چگونه می افتی