یکی از قدیمی‌ترین نیازهای آدم، داشتن کسی‌‌ست که وقتی شب به خانه نمی‌روید نگران‌تان شود. / مارگارت مید