بعضی نقطه ضعفا هستن در زندگی
که آخرش آدمو از پا درمیارن..