به خاطر دلم می‌نویسم.

لب برنچین که گاهی زور دلم بیشتر می‌شود.