الهی در این بساط پیاده مانده ایم، رخ به هر که می آوریم بر ما اسب می دواند.....