آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

نشسته‌ام شاید که فالم تعبیر شود