خدایا نمیگویم دستم را بگیر که سالهاست گرفته ای، دستانم را رها مکن