تنم میسوزه و میری حواست نیست

هوام رو کام میگیری حواست نیست

حواسم هست و میمیرم حواست نیست

کنارت اوج میگیرم حواست نیست