آدم انتقادپذیر یعنی اگه ازش انتقاد کنی چاقو نکشه تیکه پاره ت کنه، وگرنه کیه که بهش بر نخوره؟not listening - New!